Book

शिवाई-1

  • Author: सौ. वर्षा प्रसाद जोशी
  • ISBN: 978-93-92801-00-6
  • Edition: First
  • Publisher: Five Fingers
  • Rating:

Summary: कोणतीही भाषा ही उच्चार आणि लेखन यावर आधारित असते इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना बरेचदा मराठी भाषेतील लेखन आणि स्पष्ट उच्चार कठीण वाटतात परंतु देवनागरी लिपीचा परिचय असलेले विद्यार्थी थोड्या प्रयत्नात मराठी सहज लिहू ब बोलू शकतात. इंग्रजी माध्यमाच्या मुलांना व त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना या पुस्तकाद्वारे मराठी भाषेचा अभ्यास करणे निश्चितच सुलभ होईल. आकलन लेखन वाचन उपयोजन या कौशल्यांना अनुसरून हे पुस्तक तयार केले आहे. शिवाई ची वैशिष्ट्ये भाषाभ्यासातील महत्त्वाचा भाग मुळाक्षरांचा परिचय उच्चार व लेखन सहज समजतील अशी लहान वाक्ये. सरावासाठी जागा. प्रत्येक वर्गातील मुलांची आकलन क्षमता लक्षात घेऊन समाविष्ट केलेले पाठ बोधकथा कविता चित्रकथा विज्ञाननिष्ठ पाठ व मूल्याधारित गोष्टी. संवाद विनोद वर्णीचा/कलासमाकित कृतींचा समावेश. व्याकरण शब्दसंपत्तीवर आधारित स्वतंत्र पाठ. मुलांवर संस्कार करणारे श्लोक संस्कृतीची ओळख ऐतिहासिक प्रसंग. सरावासाठी भरपूर स्वाध्याय प्रश्नांची विविधता प्रत्येक पाठावर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रकल्प/कृती. आकर्षक चित्रे मुलांच्या बुद्धीला चालना देणारे त्यांना कृतीशील करणारे उपक्रम प्रकल्प वर्गकृती.